وکیل اتفاقی کیست و شرایط گرفتن آن : Lawyer333

درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد. محسن عمرانی در ادامه گفت: «ارس در بریتیش کانسیل برای برگزاری نمایشگاه، فستیوال فیلم و تئاتر از آثار هنرمندان جوان ایران همکاری میکرده و تمام کارها و دعوتها با مجوز وزارت ارشاد انجام گرفته است. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. ماده 15- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.

 

متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد. تبصره 3- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی¬شود. تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. دستگیرکننده مختار است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آنان را نگاهدارد یا به یک بندرکشور خود یا به یک بندر بیطرف و یا حتی به یک بندر خصم بفرستد. در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

 

آبکنار مرکز تودهایها است خوب تودهاىها آنجا میان رعیت تبلیغات کردهاند از قدیم هم بود البته آن دو تا قریه تودهاى نیستند در آبکنار یک کمى هستند و امیدوارم در نتیجه این تحول خود آنها به خودى خود پشیمان و نادم بشوند آنجا که این کار را کردند آن دو تا قریهاى که اسم بردم و رعیتشان هم تودهاى نیستند رعایاى خوبى هستند اینها هم برداشتهاند و اراضى را تقسیم کردهاند گفتند این که امتداد ملت است بگذارید چهار سال پنج سال هم اینها بکارند آخر تو که این همه ملک دارى و تا آنجا ثبت دادى آخر بىانصاف تو که نقشه دارى هیچ توجه نمىکنند این مالکیت نمیدانم چه زهرمارى شده در این مملکت خیلى معذرت میخواهم (خنده نمایندگان) در گیلان اگر رعیت (مهندس غروى - در گیلان هر کس مشغول کار خودش است) طرف ما این جور نیست شاید طرف ایشان این جور باشد آقا گیلان شرقى هستند من بندر پهلوى هستم نزدیکم پایینترم آقا در گیلان شرقى هستند ولى آن قدر میدانم که باید تقسیم شود باید رعایا صاحب زمین شوند که از این مملکت دفاع کنند (احسنت) آقا خلاف قانون اسلام هم نمىگویم براى این که آقاى دکتر مصدق هم گفتند که این را به معرض بیع و شرعى بگذاریم همین طور هم باید باشد ولى اگر این مالکین زکوت میدادند وضعیت این جور نمىشد حتى یک عده که ارث بهشان رسیده است از راه وراثت پیدا کردهاند هى دستش را میکند توى جیبش و پز میفروشد به من و امثال من بدبخت که با زحمت شخص خودم در این مملکت زندگى میکنم تو اگر پدرت نمرده بود از کجا مىآوردى؟

 

 

مهندس رضوی - چند سال قبل که این بنده موضوع دعاوی ملت ایران رابرعلیه شرکت غاصب نفت ایران ازاین کرسی مطرح کردم ملت ایران اطلاعات بسیار کم و بسیار ناقصی راجع باین موضوع داشت. ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود. ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. ماده 3- مراجع قضائی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.

get more info

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “وکیل اتفاقی کیست و شرایط گرفتن آن : Lawyer333”

Leave a Reply

Gravatar